SPLOŠNI POGOJI NAJEMA KOMBI VOZILA:


  1. Voznik kom­bija mora imeti vel­javno vozniško dovol­jenje B kat­e­gorije naj­manj dve (2) leti in ne sme biti mladi voznik oz. starost naj­manj 21 let.
  2. Za najem kombi vozila potre­bu­jete vel­javen osebni dokument
  3. Ob najemu kom­bija se priloži kav­cija v višini 200 € kot garan­cija za gospo­darno rav­nanje z naje­tim kombi vozilom ali vaše osebno vozilo, ki je za čas najema varno parki­rano na našem parkir­išču. Ob vrnitvi kom­bija v stanju, kot ste ga pre­vzeli, dobite kav­cijo v celoti vrnjeno.
  4. Najemn­ina se poravna pred odhodom, v kolikor ni dru­gače dogov­or­jeno (pogod­bene stranke).
  5. Kombi pre­vza­mete čist, s pol­nim rez­er­voar­jem za gorivo in enakega vrnete.
  6. Ura najema kombi vozila in vračila je pred­met dogov­ora (tudi v večernih urah).
  7. Možnost dostave kom­bija CELJE, ŠEN­TJUR in okolica (po pred­hod­nem dogovoru).

Pogodba ob najemu kombi vozila