POGOSTA VPRAŠANJA


1. Kaj potre­bu­jem za najem kombi vozila?

Za najem kombi vozila potre­bu­jete vel­javno vozniško dovol­jenje B-​kategorije in osebni dokument.

2. Ali lahko z naje­tim vozilom odpo­tu­jem v tujino?

Da. Z naje­tim vozilom lahko potu­jete v tujino. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najem­nik dolžan le to parki­rati na ustreznem parkirnem mestu.

3. Ali imam ob najemu vozila še kakšne dodatne stroške?

Ob najemu vozila ni obveznih doplačil.

4. Kateri so osnovni pogoji za najem vozila?

Najem­nik mora biti star vsaj 21 let in mora imeti vel­javno vozniško dovol­jenje vsaj 2 leti.

5. Ali lahko vozilo vozi več voznikov?

Da. Kombi vozilo lahko vozi več oseb. Nadomestni vozniki morajo biti vpisani v najemni pogodbi.

6. Kako najhitreje naredim rez­er­vacijo vozila?

Rez­er­vacijo lahko najhitreje nared­ite z obrazcem za rez­er­vacije na inter­netni strani.

7. Kako lahko podaljšam najem vozila?

V kolikor želi najem­nik podaljšati najem mora o tem obvestiti najem­nika naj­manj 24ur pred iztekom pogodbe. Podaljšanje je možno le ob soglasju najemodajalca.

8. Ali mi lahko najeto vozilo dostavite brezplačno?

Bre­s­plačna dostava kombi vozila je po dogov­oru v Šen­tjurju ali Celju.

9. Ali lahko vozilo pre­vza­mem ali vrnem izven delovnega časa?

Vozilo lahko pre­vza­mete ali vrnete izven delovnega časa ven­dar po pred­hod­nem dogovoru.

10. Ali imajo vaša vozila priložena tudi zeleno karto?

Vsa kombi vozila v naši lasti imajo priloženo zeleno karto.

11. Kako je z gorivom pri najetem vozilu?

Kombi vozilo pre­vza­mete s polni rez­er­voar­jem in pol­nega tudi vrnete. Man­jka­joče gorivo se zaračuna po vel­javnem ceniku.

12. Ali lahko najemnino porav­nam z gotovino oziroma elek­tron­sko po predračunu?

Da, najemnino lahko porav­nate z gotovino ali z elek­tron­skim plačilom po predračunu.

13. Ali je uporab­n­ina slovenske vin­jete vključena v ceno?

Vsa kombi vozila so opreml­jena z letno sloven­sko vin­jeto, nekat­era imajo nameščena tudi letno avstri­jsko vinjeto.

14. Kat­era zavarovanja so vključena v ceno najema?

V ceno najema je vključeno: osnovno zavarovanje, kasko zavarovanje, zavarovanje proti kraji vozila ter asis­tenca 24h.

15. Kakšen je postopek v primeru prometne nezgode?

V kolikor ste bili s kombi vozilom udeleženi v prometni nez­godi je potrebno obvestiti poli­cijo in si priskr­beti poli­ci­jski zapis­nik, ter nemu­doma obvestiti naje­moda­jalca. Ob vračilu vozila je potrebno izpol­niti izjavo o prometni nez­godi oziroma tehničnem prob­lemu vozila.

16. Ali ob okvari najetega vozila dobim nadomestno vozilo?

Ob okvari najetega vozila, morate obvestiti naje­moda­jalca in poma­gali vam bomo, v kolikor bo potrebno tudi z nadomest­nim vozilom.

17. Ali je možna rez­er­vacija točno določene znamke in mod­ela vozila?

Rez­er­vacija točno določene znamke in mod­ela je možna, ven­dar le po pred­hod­nem dogov­oru in v kolikor vozilo še ni zasedeno v želenem terminu.

18. Ali je dovol­jeno kajenje v najetem vozilu?

Kajenje v najetem vozilu ni dovoljeno!